v

Friday, November 14, 2014

Ekonomi

Try to learn something about everything and everything about something. 

- Thomas Henry Huxley


No comments: